ေအာင္ျမင္သူတစ္ဦးလာရာလမ္း

in busy •  5 months ago

သူတို႔သည္ ေအာင္ျမင္သူမ်ားျဖစ္သည္
သူတို႔ရဲ႕ ေလွ်ာက္ခဲ႔ေသာလမ္းသည္
ၾကမ္းတမ္းပါသည္ မေခ်ာေမြ႕ပါ
ျဖစ္ခ်င္သလို မျဖစေ္သာ္လညး္
အဆင္ေျပေအာင္ေတာ႔ သူတို႔လုပ္တက္ၾကပါသည္။
ခ်မ္းသာသူမ်ားသည္ ၾကိဳးစားခဲသူမ်ားဆိုတာေတာ႔
အလြန္ေသခ်ာလို႔ ေနေလမည္

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

ေအာင္ျမင္သူေတြဟာ တစ္ခ်ိ္န္က ၾကိဳးစားခဲ႔ရတယ္ေလ