Sort:  

oj, dużo przespałeś chyba :)
zapraszamy na #hive

https://hive.blog/@who-knock/posts
(klucze te same)

zgadza się -> zaraz zobaczymy co tu nowego :)

Krótko: nastąpił fork steema i powstał nowy blockchain - HIVE. Teraz prawie wszyscy się tam przenieśli.
https://peakd.com/ <-- taki steemit tylko że lepszy i na HIVE. Logujesz się tymi samymi kluczami co na steem.

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.06
JST 0.026
BTC 23138.94
ETH 1583.28
USDT 1.00
SBD 2.50