အျမင္ေတြကေတာ႔ တူညီမည္မဟုတ္ပါ

in busy •  5 months ago

49ov2ma9xa.jpg

မတူညီတဲ႔ အျမင္ေတြက မတူညီတဲ႔ဘ၀ကိုျဖစ္ေပၚေစပါတယ္
အျမင္မတူညီတာက ကိုယ္႔ရဲ႕ မူလ စိတ္အေျခခံေတြနဲ႔လည္း သက္ဆိုင္ပါတယ္
The view will not be the same
Give it to his temper door. Success must look only image inversion.
0 happiness I feel frustrated keep his job for his father 0
Among those in his inner video tapes of his achievements loss
Disgrace, which can be severe part on the negative side and bad parts
Again and again they began to see the revision.
@sevenyear7
photo-google image

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!