ခေလးဆန္တဲ့ ပိုပိုsteemCreated with Sketch.

in busy •  5 months ago

ပိုပိုဟာ ခေလးဆန္ဆန္ေနတတ္ေပသည္။
အားလံုးက ခ်စ္ျကေပသည္။
အသံလည္းေကာင္းသလို ရုပ္ရည္ေခ်ာေမာသူမို့
ေကာင္ေလးမ်ားက ပိုပိုကို
ပိုျပီးအားေပးသည္။

Posted using Partiko Android

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!