အရင္အတုိင္းပါဘဲ

in #busy2 years ago

all33.jpg

စတင္းမြန္းစတား ကစားလာတာလည္း တစ္ရက္ျပီး တစ္ရက္နဲ႔ လေတြ ခ်ီေအာင္ၾကာလာခဲ႔ျပီ အခုထိကို စတင္းမြန္းစတားအေၾကာင္း
ေကာင္းေကာင္းမသိေသးပါဘူး သူမ်ားေတြ ကစားလို႔သာ လိုက္ကစားလိုက္တယ္ အခုေတာ႔လည္း စတင္းမြန္းစတားကစား ရတာ
ပ်င္းစရာၾကီးေတာင္ျဖစ္ေနပါျပီ ဟိုတုန္းကေတာ႔ သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ လဖက္ရည္ဆိုင္မွာ တ၀ါး၀ါး တဟားဟားနဲ႔ ကစားခဲ႔တာ ေပ်ာ္ခဲ႔ရတယ္
အခုေတာ႔ ကစားသူေတြက အရင္လို မကစားၾကေတာ႔ဘူး သူ႔ထက္ေကာင္းတာေတြ လုပ္ေနၾကေတာ႔ ကစားရတာ ကိုယ္တစ္ေယာက္တည္း
ျဖစ္ေနတယ္ ကိုယ္လည္း ေနာက္ဆိုရင္ မကစားေတာ႔ဘူးလားလို႔ဘဲ နွစ္ရက္တစ္ခါရေနတဲ႔ အပ္ဗုတ္ေလးကလည္း မက္ေလာက္စရာဆိုေတာ႔
သူ႔ကို ေမ႔မျပစ္နုိင္ေသးဘူးျဖစ္ေနတယ္ အေျပာင္းအလဲေတြကလည္း လာမယ္လာမယ္နဲ႔ ခုထိကုိ ေကာင္းေကာင္း မေျပာင္းလဲေသးပါဘူး
အရင္အတုိင္းပါဘဲ ေျပာင္းလဲျခင္းေတြ လာရင္ေတာ႔ ေကာင္းမလားလို႔ပါဘဲ ဒီထက္ ပိုျပီး အခြင္႔အေရး ေပးနိုင္ရင္ေတာ႔ အေကာင္းဆံုးေပါ႔

Photo Credit : https://steemmonsters.com/#
Author : @mm7

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by mm7 from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.65
TRX 0.10
JST 0.099
BTC 49785.63
ETH 2321.25
BNB 503.26
SBD 5.55