အခြင့္ အလမ္းမ်ား (@aggamun)

in blog •  2 months ago 

ကြ်န္ေတာ္တို႔ C2 Myanmar Curation Team (MCT) ျပန္လာပါျပီ။ ! myanmar tag အသံုးျပဳျပီး ေရးသား သူတိုင္းကို C2 ရဲ႕ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ား အတိုင္း ေရြးခ်ယ္၍ $ တန္ဖိုး အနည္းငယ္ ရွိေသာ Upvote ျဖင့္ ကူညီ ေထာက္ပံ႔ ေနပါျပီ။

ဒီေနရာ အဓိက ေျပာခ်င္တဲ့ ကြ်န္ေတာ့ရဲ႕ အျမင္ တစ္ခုေတာ့ ရွိပါတယ္။ C2 က သူေရြးခ်ယ္ vote ေပးလိုက္သူရဲ႕ ပိုစ့္ကို resteem လုပ္ပါတယ္။ C2 မွာကလည္း followers အမ်ား အျပားရွိတာေၾကာင့္ ကိုယ့္ရဲ႕ ပိုစ့္ကို လူမ်ားမ်ား ျမင္ေတြ႔ သြားနိုင္မယ့္ အခြင့္အေရး ရွိလာပါတယ္။ ဒါက မိမိပို႔စ္ထံ လူမ်ားစြာဆီက vote ေတြ ေရာက္လာနိုင္တဲ့ အေနအထား ဆိုေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ အတြက္ အ႐ံႈး မရွိတဲ့ အျပင္ သားေရႊအိုး ထမ္းလာမယ့္ ကိန္း ေပါ့ဗ်ာ။

ဆိုေတာ့က ကြ်န္ေတာ္တို႔ ပိုစ့္ေတြ ေရးသား ရတာ အားပိုရွိလာ ရတာေပါ့။ မိတ္ေဆြမ်ားလည္း ကိုယ့္ရဲ႕ ပိုစ့္ကို ဆြဲေဆာင္မႈ ရွိလာေအာင္ ႀကိဳးစား အားထုတ္ ၾကပါလို႔ ကြ်န္ေတာ္ အႀကံျပဳ လိုပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ MCT ရဲ႕ ေဆာင္ပုဒ္ အတိုင္း ေပါ့။ ေကာင္းမြန္ ျပည့္စံုေသာ ပိုစ့္ကို ဖန္တီးဖို႔က မိတ္ေဆြတို႔ တာဝန္ပါ။ ရွာေဖြ စီစစ္ ကူညီ ဖို႔က ကြ်န္ေတာ္တို႕ တာဝန္ပါ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ မိမိတာဝန္ မိမိ ေက်ပြန္ေအာင္ ထမ္းေဆာင္ရင္း ေရွ႕ကို ခ်ီတက္ ၾကရေအာင္လားဗ်ာ။

ေနာက္တစ္ခုက ေတာ့ Author Showcase ပါ။ ဒါကိုလည္း ကြ်န္ေတာ္တို႔ MCT ကပဲ ျမန္မာ မ်ားအတြက္ လက္ရွိမွာ ေဆာင္ရြက္ သြားဖို႔ ရွိပါတယ္။ ဒီ showcase အေၾကာင္းကို ကြ်န္ေတာ္ နားလည္သေလာက္ ရွင္းျပပါ့မယ္။

showcase ဆိုတာက ပထမဦးဆံုး ေရြးခ်ယ္သူ (curator) သံုးဦးမွ တစ္ဦးလွ်င္ သုတ၊ ရသ ပါေသာ ပိုစ့္ တစ္ခုစီ ေရြးျပီး C-cubed ဆီေပးရပါတယ္။ စာညႊန္းလည္း အနည္းငယ္ ေရးေပးရပါ့မယ္။ C-cubed က ထိုပိုစ့္ သံုးခုေပါင္းျပီး showcase ပိုစ့္အျဖစ္ ဖန္တီးလိုက္ပါတယ္။ ထို ဖန္တီးလိုက္တဲ့ showcase ပိုစ့္က ရသမွ် STU မ်ားကို ေရြးခ်ယ္သူ (curator) သံုးဦးႏွင့္ ေရြးခ်ယ္ခံရသူ (author) သံုးဦးမွ စုစုေပါင္း ေျခာက္ဦးက အခ်ိဳးညီညီ ရရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါက ကြ်န္ေတာ္ သိသမွ် showcase ပါ။

ထူးျခားတာက curator ေတြဟာ ကြ်န္ေတာ္တို႕ MCT က သာမဟုတ္ဘဲ author ေတြကလည္း curator လုပ္ခြင့္ ေပးအပ္သြားဖို႔ရွိပါတယ္။ အလွည့္က်ေပါ့ ခင္ဗ်။ ဒါက အၾကမ္းဖ်ဥ္း ေပါ့ ခင္ဗ်ာ။ ဒီထက္ အေသးစိတ္ကိုေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ MCT ရဲ႕ admin @mmunited ကို ေမးျမန္းစံုစမ္းနိုင္ပါတယ္။ တျခားသိလိုတာ ရွိပါက ဆက္သြယ္ေမးးျမန္းနိုင္ေအာင္ MCT အဖြဲ႕ ဝင္မ်ားကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။

C2 Myanmar Curation Team (MCT)

Admin - @mmunited
Co-admin - @lwanwai , @nayhlaingsoe , @aggamun


So many thanks for reading and visiting my blog.

Have a good day to all steemians!

@aggamun

To play drugwars : https://staging.drugwars.io/#!/ref/@aggamun

To play steemmonsters : https://steemmonsters.com?ref=aggamun

To play Magicdice : https://magic-dice.com/?ref=aggamun

To play moonSTEEM : https://www.moonsteem.com/?ref=aggamun

My bounty post for this week : https://steemit.com/msu/@aggamun/together-with-you-steembounty-thng-esny-nyaa-thng-wng-atu-week-13-aggamunPosted from my blog with SteemPress : http://steemhosting.com/aggamun/?p=57
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Good action

Posted using Partiko Android

·

Thz u bro!

Posted using Partiko Android

အရမ္းေကာင္းတဲ႔အစီအစဥ္ေလးပါ

Posted using Partiko Android

·

အစီအစဥ္က စ ေနပါျပီ။ ပိုစ့္ေတြ သာ ဖန္တီးထားေပေတာ့။

Posted using Partiko Android

ေကာင္းမြန္လွပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ေကာင္းေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားနွင့္အတူ က်ြန္ေတာ္တုိ႔ ျမန္မာစတီးမစ္ user မ်ားအားလုံးအတြက္ ေအာင္ျမင္တုိးတက္ေအာင္ ျကိဳးစားေဆာင္ရြက္နုိင္ျကပါေစ။

Posted using Partiko Android

·

ေပးတဲ့ ဆုနဲ႔ ၿပည့္ပါေစ ခင္ဗ်ာ။ Bro လည္း ေအာင္ျမင္ပါေစ

Posted using Partiko Android

Congratulations @aggamun! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 2000 comments. Your next target is to reach 2500 comments.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @steemitboard:

Are you a DrugWars early adopter? Benvenuto in famiglia!

You can upvote this notification to help all Steem users. Learn how here!


ပိုစ့္ေရြးခ်ယ္ေပးသူမ်ား၏ Curation Collective Discord community ရိွ ျမန္မာ ေရြးခ်ယ္ေပးသူ ခ်န္နယ္တြင့္ မွ်ေဝထားေသာ အထက္ပါပိုစ့္ကို @C-Squared အဖဲြ့အစည္းအေကာင့္မွ ကိုယ္တိုင္စိစစ္ေရြးခ်ယ္ျပီးေနာက္ မဲေပးျခင္းနွင့္ မွ်ေဝေပးျခင္းမ်ား ျပုလုပ္ခဲ့ျပီးျဖစ္ပါသည္။
This post was shared in the #burmese-curation channel in the Curation Collective Discord community for curators, and upvoted and resteemed by the @c-squared community account after manual review.
@c-squared runs a community witness. Please consider using one of your witness votes on us here