ဒုတိယ အႀကိမ္ ေျမာက္ အတိုက္ခံရျခင္း (@aggamun)

in blog •  3 months ago 

ခက္တယ္ဗ်ာ။ တကယ္ေတာ့ အသိ ေနာက္က်တာလည္း ပါပါတယ္ ခင္ဗ်။ drugwars မွာ ဒုတိယ အႀကိမ္ေျမာက္ အခ်ီႀကီး အမိခံလိုက္ရျပန္သည္။

စစ္သားေတြ နည္းဗ်ဴဟာ က်က် မထုတ္တတ္ေသးတာက တစ္ေၾကာင္း၊ အဆင့္ျမင့္ဖို႔ resource ေတြ စု လိုက္မိသည္က တစ္ေၾကာင္း၊ အခ်ိန္မီ ဝင္ေရာက္ စစ္ေဆးဖို႔ ပ်က္ကြက္ ခဲ့သည္က တစ္ေၾကာင္း ေပါ့ဗ်ာ။ အစက ေတာ့ ကိုယ္႐ံႈးတာကို ေရးျပရတာ အနည္းငယ္ ႐ိႈးတိုး ရွံ႕တန္႕ ျဖစ္ေနမိ ေပမယ့္ ကိုယ့္ မိတ္ေဆြမ်ား ကို အေတြ႕အႀကံဳ ဖလွယ္ ခ်င္လို႔ ေရးတင္လိုက္ ပါသည္။ ကိုယ့္လို အမိ မခံ ၾကဖို႔ ခံစစ္ကို ေကာင္းေကာင္း တည္ေဆာက္ နိုင္ၾကေစဖို႔ ရည္ ရြယ္ ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ့ရဲ႕ အားနည္းခ်က္ကို ျမင္ခဲ့ရင္လည္း ေထာက္ျပ အႀကံျပဳခဲ့ ၾကပါဦး။

ဒါကေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ကို ဆင္ႀကံ ႀကံသြားတဲ႔ အေကာင္ပါ။ ဘာေၾကာင့္ ဆင္ႀကံ သြားလည္း ဆိုေတာ့ ပထမ အႀကိမ္ အခ်ီႀကီး တုန္းကလည္း သူပါပဲ။ ခု ဒုတိယ အႀကိမ္ ဆိုေတာ့ နည္းနည္း မ်ားသြားပါျပီ။

သူ႕ထက္ အဆင့္ျမင့္တဲ့ account ပိုင္ရွင္မ်ား ကြ်န္ေတာ့ရဲ႕ မိတ္ေဆြထဲမွာ ရွိခဲ့ရင္ လက္စားေခ်တဲ႔ အေနနဲ႔ သင္ခန္းစာေလး ေပးသြား ၾကဖို႔ ကြ်န္ေတာ္ ေတာင္းဆိုပါတယ္။

ပထမ အႀကိမ္တုန္းကလည္း သူ ဒီထက္ မနည္းရထားပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ resource အမ်ားအျပား စုထားတတ္တာ သိလို႔ ေခ်ာင္းျပီး အက်အန ကို ျပင္ဆင္ ေဆာ္ပေလာ္ တီးသြားတာပါ။ ကြ်န္ေတာ္လည္း စစ္သား ထုတ္ထားတာ မနည္းပါ။ ထုတ္ထားတာ စနစ္မက်တာ ေတြ႕ရင္ ေျပာျပေပးခဲ့ပါ။

စတင္း ေတြ အရနည္းလာေတာ့ အဆင့္ျမင့္ဖို႔ လိုအပ္ေနခ်ိန္ မို႔ စုထားတာ ေလးကို တိုက္ခံရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ခုေတာ့ စစ္သားလည္း ျပန္ထုတ္ရ ဦးမည္။ resource လည္း ထပ္စုရဦးမည္။ အဆင့္ျမင့္ဖို႔ ထပ္မံ အခ်ိန္ယူရ ေတာ့မည္။

ေအာင္မေလး ကုန္ပါျပီဗ် ! ………


So many thanks for reading and visiting my blog.

Have a good day to all steemians!

@aggamun

To play drugwars : https://staging.drugwars.io/#!/ref/@aggamun

To play steemmonsters : https://steemmonsters.com?ref=aggamun

To play Magicdice : https://magic-dice.com/?ref=aggamun

To play moonSTEEM : https://www.moonsteem.com/?ref=aggamun

My bounty post for this week : https://steemit.com/msu/@aggamun/together-with-you-steembounty-thng-esny-nyaa-thng-wng-atu-week-13-aggamunPosted from my blog with SteemPress : http://steemhosting.com/aggamun/?p=51
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

ဟာ တုိ႔အစ္ကုိေတာ့ ပါသြားျပန္ျပီလား။နွစ္ခါရွိျပီဆုိေတာ့ သုံးျကိမ္ေျမာက္မျဖစ္ေအာင္ ဂရုစုိက္ေပါ့အစ္ကုိ။

Posted using Partiko Android

·

ဟုတ္ ဗ်ာ lvl တင္ဖို႔ စုထားတာေလး

Posted using Partiko Android