Co Founder and CEO of Twitter still be positive toward Bitcoin ผู้ร่วมก่อตั้งทวิตเตอร์ยังคงมั่นใจในศักยภาพของบิตคอยน์

in bitcoin •  12 days ago
สำหรับราคาของ Bitcoin ในตอนนี้ยิ่งมีราคาขึ้นๆลงๆ พอราคากำลังพุ่งสูงขึ้น ก็มีแรงเทขายทำให้ราคาลดต่ำลงไปอีก ดูท่าทีแล้วจะเป็นแบบนี้ไปอีกนานพอสมควร ใครที่ซื้อตอนราคาของ Bitcoin สูงๆอาจจะต้องทำใจหาวิธี Cut Loss กันลองดู สถานการณ์แบบนี้ทำให้หลายคนอดทีจะคิดไม่ได้ว่าจะเป็นจุดจบของ Bitcoin หรือไม่


Photo source : Variety

หลายคนอาจจะคิดว่า Bitcoin คงจะถึงคราวอวสาน แต่สำหรับ Jack Dorsey ชายคนนี้ ผู้ซึ่ง้ป็นผู้รวมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือซีอีโอของ Twitter ยังคงเชื่อว่า Bitcoin (BTC) ยังเป็นสกุลเงินหลักของผู้ใช้งานทางอินเตอร์เน็ต โดย Jack Dorsey ได้ออกมาให้สัมภาษณ์และแสดงความคิดเห็นผ่าน podcast ของ Joe Rogan

สำหรับ Jack Dorsey ได้เคยกล่าวถึง Bitcoin (BTC) ในลักษณะของความคิดเห็นที่เป็นเชิงบวกมาแล้วเมื่อไม่นานมานี้เมื่อกลางปี 2018 นอกจากจะเป็นผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารของ Twitter แล้ว Jack Dorsey ยังเป็นผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Mobile Payment ที่ชื่อว่า Square ซึ่งผู้ใช้งานสามารถซื้อขาย Bitcoin (BTC) ได้อีกด้วย

สำหรับ Square ซึ่งเป็น Mobile Payment ได้ถูกจัดอันดับว่าเป็นชั้นนำด้านการเงินแห่งปีจากทาง Yahoo โดยทาง Square ได้ออกมาให้ข้อมูลว่าสามารถทำรายได้จาก Bitcoin (BTC) เป็นจำนวน 43 ล้านเหรียญสหรัฐในไตรมาสที่ 3 ของปี 2018

พอ podcast ที่มีการสัมภาษณ์ Jack Dorsey ได้ถูกนำมาออกอากาศมีคนกดไลค์ให้ถึง 57000 ไลค์ ส่วนคนที่ไม่ชอบและกด dislike ให้มีจำนวนถึง 370000 รายเลยทีเดียว สำหรับส่วนตัวแล้วคิดว่าราคา BItcoin (BTC) ยังจะคงอยู่ในช่วงราคาแบบนี้ไปอีกเป็นปี และน่าจะเป็นช่วงที่นักพัฒนาต่างๆใช้เวลาในการพัฒนาโครงการต่างๆให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นเพื่อดึงดูดนักลงทุน


Steem: www.steemit.com/@andyjim

Twitter: www.twitter.com/bestdealhotdeal

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Co-founder and CEO of Twitter Jack Dorsey declared again that he believes Bitcoin (BTC) will be the internet’s native currency.

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by iamandy from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.