လွလွပပ သန့္သန့္ ရွင္းရွင္း ၁

in #beauty4 years ago

က်န္းမာျခင္းသည္ သန့္ရွင္းျခင္းမွ လာသည္္ဟု ကြ်န္ေတာ္ေတြးထင္မိသည္။ပတ္ဝန္းကက်င္သန့္ ရွင္းမွ ုရွိမွသာ လူတို ့၏ က်န္းမာေရး ေကာင္းမြန္မည္ဟုပင္ဆို နိုင္သည္။ က်န္းမာျခင္းသည္လာ္ ျကီးတစ္ပါး ဟု ဘုရားရွင္ကေဟာေတာ္မူ ခဲ့သည္။ လူတိုင္းက်န္းမာေနပါမွ အသက္ရွင္ရပ္တည္ ေနနိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ က်န္းမာေရးနွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ သန့္ရွင္းေရးသည္ဆက္စပ္မွု ရွိေနပါသည္။
ပတ္ဝန္းက်င္ဟုဆိုရာ၌ မိမိ ေနထိုင္ရာ အိမ္ပတ္ဝန္းက်င္
ရပ္ကြက္ဝန္းက်င္ ျမိဳ ့နယ္ပတ္ဝန္းက်င္ တိုင္းျပည္ နိုင္ငံ စသျဖင့္ အဆင့္အဆင့္ ေတြးျကည့္ နိုင္ေပသည္။

Picture_12_Leopard.jpg

မိမိပတ္ဝန္းက်င္သည္ အမွိ ုက္မ်ား ရွိေနျခင္း
ေလဝင္ေလထြက္မေကာင္းျခင္း ပစၥည္းမ်ားရွုပ္ပြေနျခင္းရွိလွ်င္ စိတ္ကို ညစ္ညဴးေစနိုင္ပါသည္။ေလေကာင္းေလသန့္ မရ၍ က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္နိုင္သည္။အမွုိက္မ်ား ရွိျခင္း ပစၥည္းမ်ား ရွုပ္ပြေနလွ်င္ လွ်င္လည္း ျခင္|ယင္|ျကြက္ အစရွိေသာ လူတို ့ကို ေကာင္းက်ဳိးမေပး ေသာ တိရစာၦန္မ်ား
ေပါက္ဖြားခိုေအာင္း ကာ ကြ်န္ေတာ္တို့ ကို ဒုကၡ ေပးနိုင္ပါသည္။သို ့ျဖစ္ပါ၍ က်န္းမာေရးနွင့္ပတ္ဝန္းက်င္
သန့္ရွင္းေရးသည္ ဆက္စပ္၍ အျပန္အလွန္အက်ဳိးသက္ေရာက္မွု ရွိေနပါသည္။

Sort:  

Congratulations @ntamntam! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes received

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @steemitboard:
SteemitBoard and the Veterans on Steemit - The First Community Badge.

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

This post has received a 5.09 % upvote from @boomerang.

Congratulations @ntamntam! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 2000 upvotes. Your next target is to reach 3000 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

Be ready for the next contest!
Trick or Treat - Publish your scariest halloween story and win a new badge
SteemitBoard notifications improved

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

This post has received a 21.68% upvote from @lovejuice thanks to @ntamntam. They love you, so does Aggroed. Please be sure to vote for Witnesses at https://steemit.com/~witnesses.

You got a 7.63% upvote from @upmewhale courtesy of @ntamntam!

Earn 100% earning payout by delegating SP to @upmewhale. Visit http://www.upmewhale.com for details!

You got a 35.82% upvote from @whalepromobot courtesy of @ntamntam!

Congratulations @ntamntam! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

You got your First payout
Award for the total payout received

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @ntamntam! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of comments received

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @ntamntam! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemFest³ - SteemitBoard support the Travel Reimbursement Fund.

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @ntamntam! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Upvote Done Plz Delegate Your STEEM POWER and start earning 100% daily payouts

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.030
BTC 21389.73
ETH 1239.19
USDT 1.00
SBD 3.23