Lerik.

in az •  8 months ago 

Lerik Azərbaycanın cənub bölgəsinin cənnət məkanıdır. İran İslam Respublikası ilə sərhəd rayondur. Ərazinin ən çox hissəsi dağlardan ibarətdir.

Meşələr Böyük Qafqaz dağlarına nisbətdə daha seyrək olsa da fəna deyil. Turist cəlb etmək baxımından əla prespektivlərə malikdir.

Çay kənarında bu cür gözəl məkanlar vardır. Bizim tərəflərə nisbətdə daha ucuz xidmət göstərilir.

Dağ meşələri və uzanan dağ yolları bir başqa gözəllikdir.

Cənnət görmək istəyən Azərbaycana gəlsin.Posted from my blog with SteemPress : https://khagani.000webhostapp.com/2019/03/lerik
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by khagani from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.