Şabalıd və ya amin.

in az •  6 months ago

Bizim tərəflər qoz və fındıq meşələri ilə zəngin olsa da şabalıd ilə də ad çıxarmışıq. Şabalıda türklər "kestane" deyir, bilmirəm nəyə görə elə deyirlər, biz niyə şabalıd deyiriksə ona görə imiş yəqin. Toyda. yasda şabalıd olmasa olmaz.

 


Bir yas yerində maraqlı və gülməli hadisə olmuşdu. Danışım qulaq asın. Bizdə yas yerlərində rəhmətə gedənin 40 günü tamam oluncaya qədər adna axşamları qeyd olunur, siz buna cümə axşamları deyirsiz. Deməli, adna axşamında molla yasin surəsini oxyub bitirənə yaxın süfrəyə aş gəlməlidir, təbii ki aşı üzərində də şabalıd. Mollanın fikri qalıb bu şabalıdın yanında. Amin deyəsi anda "şabalıd" deyir.

 


Şabalıq ağaclarının oduncağından mebel sənayesi üçün yaxşı meterial çıxdığı üçün on il bunda qabaq kəndin vıziyyəti pis idi, kəsib satdıq. Sonra bişirdiyimiz pilovları da şabalıdsız bişirməyə başladıq, mollalarımız da yasini düzgün oxudular, şabalıd zad ağıl və fikirlərini qarışdırmadı.

Bir neçə ildir ki, kənddə təzə şabalıd ağacları bar gətirəcək hala gəlib. Ölü sahibləri və mollalar üçün narahatam, yenə şabalıdlı yasin göndərəcəklər rəhmətə gedənlərə.

Şəkillər mənə aiddir.


Posted from my blog with SteemPress : https://khagani.000webhostapp.com/2018/10/sabalid-v%c9%99-ya-amin

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @khagani ! You received a 20% upvote from @kryptoniabot & @kryptonia for your task of 2568 SUP Today.

Remember to receive votes from @kryptoniabot

Run a task on Kryptonia.*Join free here Kryptonia Account
Use the tags KRYPTONIA or SUPERIORCOIN in your Steemit post.

Delegate to the Kryptonia Upvote by clicking links: 10SP , 50SP , 100SP , 500SP , 1000SP

Due to an increased amount of tasks, we have changed up the voting power to evenly spread out the Upvote amount.

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by khagani from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.