You are viewing a single comment's thread from:

RE: Spreading The Awareness : Beware Of Facebook's Online Paluwagans

in #awareness5 years ago

I never tried it even some very close friends of mine were convincing me to join them on such scheme. Binabalaan ko pa sila pero hindi nakikinig eh, eh di yun. :)

Sort:  

Kumusta napo sila ate? Around july kasi halos tumakbo lahat. Laki nakulimbat ng mga buwaya.

Hopefully, nakabawi din sila ate

Biglang hindi na nga nagbanggit sa akin, tinanong ko yun pala hindi na rin binabayaran. Pang pera pera lang kasi malamng scam tlga yan, khit nga may product pang kasama minsan scam pa. :)

Oo nga ate eh. Lalo na ngayong npka init ng crytpo, maraming natatake advantage

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 26919.67
ETH 1712.46
USDT 1.00
SBD 2.71