ေဝဒနာ အေျကာင္းအနည္းငယ္

in #artzone3 years ago

ေဝဒနာကမၼ႒ာန္းကို ေလ့လာျခင္းျဖင့္ ပရိတ္ခ်ည္ က်မ္းေခါင္းစဥ္ တင္အံ့
🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼

image

သုခေဝဒနာကို သုခေဝဒနာလို႔ မသိၾက၊ မမွတ္ၾကဘူးဆိုရင္ျဖင့္ ကာမရာဂါႏုသယကိန္းမွာပဲ။

သုခါယ ေဝဒနာယ ကာမရာဂါႏုသေယာ အႏုေသတိ-လို႔ ဘုရားကိုယ္ေတာ္ျမတ္ ေဟာထားတယ္ေလ။
😍😍😍😍😍😍

ဒုကၡေဝဒနာကို ဒုကၡေဝဒနာလို႔ မသိၾက၊ မမွတ္ၾကဘူးဆိုရင္ကျဖင့္ ပဋိဃာႏုသယကိန္းမွာပဲ။

ဒုကၡာယ ေဝဒနာယ ပဋိဃာႏုသေယာ အႏုေသတိ-လို႔ ေဟာထားသမို႔လား။
😡😡😭😭😩😩☹️☹️

အဒုကၡမသုခေဝဒနာကို အဒုကၡမသုခေဝဒနာလို႔ မသိၾက၊ မမွတ္ၾကဘူးဆိုရင္ျဖင့္ အဝိဇၨာႏုသယကိန္းမွာပဲ။

အဒုကၡမသုခေဝဒနာယ အဝိဇၨာႏုသေယာ အႏုေသတိ-လို႔ ဆိုသမို႔လား။
🙂🙂🙂🙂🙂🙂

ေဝဒနာတရားေတြနဲ႔ဆုံလိုက္တိုင္း ေလာဘျဖစ္လိုက္၊ ေဒါသျဖစ္လိုက္၊ ေမာဟျဖစ္လိုက္နဲ႔ ျဖစ္ေနတာဟာျဖင့္ ကိုယ္အလုပ္ မလုပ္လို႔ ျဖစ္ေနတာလို႔မွတ္ပါ။ အလုပ္မလုပ္ဘူးဆိုတာက ေဝဒနာကို ေဝဒနာမွန္း သိေအာင္ မလုပ္ဘူးလို႔ ေျပာတာ။ သေဘာပါရဲ႕လား ??????

✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️