zvikuru kumuita godo. Mashoko akanaka ndeokuti a

in #artzone4 years ago (edited)

Iva nechokwadi chokuti anokuda iwe. Kushuva kunoshanda chete kana iye achikuda iwe. Kana iye asina hanya newe iwe zvachose,


iwe uchava wakaoma zvikuru kumuita godo. Mashoko akanaka ndeokuti ani nani aripo kana ave ave achifambidzana anenge anenge ane hanya newe, uye zvakafanana kune munhu anokunyengedza. Kana iwe usina chokwadi kana munhu ane hanya newe, unogona kuedza kumuita godo.

Sort:  

Hello! I find your post valuable for the wafrica community! Thanks for the great post! @wafrica is now following you! ALWAYs follow @wafrica and use the wafrica tag!

Hello! I find your post valuable for the art community! Thanks for the great post! ARTzone is now following you! ALWAYs follow @artzone and the artzone tag, and support our artists!

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.07
JST 0.034
BTC 23961.90
ETH 1887.66
USDT 1.00
SBD 3.32