a be le Mōna Ba re ntho e 'ngoe le e' ngoe e ka etsoa

in #artzone4 years ago

Kamoo U ka Etsang Hore Motho a be le Mōna
Ba re ntho e 'ngoe le e' ngoe e ka etsoa ka lerato le ntoeng, 'me tšimong ea ntoa ea lerato, ho na le libetsa tse fokolang tse matla ho feta poulelo. Haeba u etsa ntho e nepahetseng, u ka sebelisa bofokoli bona

Kamoo U ka Etsang Hore Motho a be le Mōna
Ba re ntho e 'ngoe le e' ngoe e ka etsoa ka lerato le ntoeng, 'me tšimong ea ntoa ea lerato, ho na le libetsa tse fokolang tse matla ho feta poulelo. Haeba u etsa ntho e nepahetseng, u ka sebelisa bofokoli bona joaloka matla a hao. Ho sa tsotellehe hore na u batla ho bapala le molekane e mocha, etsa hore molekane oa hao au batle ho feta, kapa a batle ho fumana motho ea u hlahetseng, latela mehato ena ho etsa hore hoo e batlang e le motho ofe kapa ofe a etse seo u se batlang. Haeba e le "ex" ea hao, joale u lokela ho leka ka thata ho e fumana ka ho sebelisa motho e mong.

joaloka matla a hao. Ho sa tsotellehe hore na u batla ho bapala le molekane e mocha, etsa hore molekane oa hao au batle ho feta, kapa a batle ho fumana motho ea u hlahetseng, latela mehato ena ho etsa hore hoo e batlang e le motho ofe kapa ofe a etse seo u se batlang. Haeba e le "ex" ea hao, joale u lokela ho leka ka thata ho e fumana ka ho sebelisa motho e mong.

Sort:  

Hello! I find your post valuable for the art community! Thanks for the great post! ARTzone is now following you! ALWAYs follow @artzone and the artzone tag, and support our artists!

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by maimunah from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.62
TRX 0.10
JST 0.075
BTC 56868.17
ETH 4584.42
BNB 621.05
SBD 7.13