The world without women would be like a garden without flowers

in art •  last year  (edited)

The 8th of march we celebrate International Women's Day.
Someone said, " The world without women would be like a garden without flowers"...
It's hard to disagree:))

I dedicate this sketch to all women. I hope you will like it!:)

Woman_garden.png

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Kasiu, na polskim Stimmitcie próbujemy wprowadzić zasadę, że nie tagujemy obcojęzycznych tekstów tagiem #polish. Chcemy aby był on zarezerwowany tylko dla wpisów po polsku, po to, aby łatwiej wyszukiwać polskojęzyczne wpisy. Niektórzy użytkownicy o wysokiej reputacji i SP dają za to nawet flagi.

·

Dzięki za uwagę, nie wiedziałam. Już zmieniam:)