Sort:  

vâng, hôm nay cháu đăng trên busy đấy, nhưng do cháu chưa hiểu lắm về busy nên chưa tận dụng được lợi thế gì từ busy chú ạ! cháu đang tìm hiểu dần hihi!

à, chú thông cảm cho cháu nhé! tại vì tiếng Anh của cháu khá kém, mỗi khi dùng tiếng Anh cháu phải dùng google dịch nền là cháu trả lời chú bằng tiếng Việt trong khi chú viết tiếng Anh

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 19545.78
ETH 1324.93
USDT 1.00
SBD 2.43