Strange behavior of the eel !!! | Tập tính lạ lùng của cá lươn !!!

in #animal4 years ago

Most in the body of the species are eggplants (in females) and sperm sacs (in males). From small to large, there is a distinction between males and females, and this difference in breed is long lasting. But the eel is not like that, when the eels are born, it can be said that they are all female eels.
Đa số trong cơ thể của các loài đều có túi trứng (ở con cái) và túi tinh trùng (ở con đực). Từ nhỏ đến lớn đều có sự phân biệt đực, cái như vậy và sự khác biệt về giống này mang tính lâu dài. Nhưng lươn thì không giống thế, khi những con lươn con được sinh ra, có thể nói tất cả chúng đều là lươn cái.


But until the eel grows, after laying eggs, the inner bag of eggs changes gradually. Organizations that produce the former oocytes turn into sperm cells to produce sperm.
Former female eels have now become male eels. In science it is called "reverse sex". Sex reversal is not a mutation of the individual but a law of race development, which is characteristic of this species.
Nhưng đến khi những lươn con trưởng thành, sau khi đẻ trứng, nội bộ túi trứng có sự thay đổi dần dần. Những tổ chức sản xuất ra tế bào trứng trước kia lại chuyển hoá thành túi tinh để sản xuất tinh trùng.
Những con lươn cái trước kia giờ đã trở thành những con lươn đực có thể phóng tinh trùng. Trong khoa học người ta gọi là "chuyển ngược giới tính". Tình trạng chuyển ngược giới tính không phải là sự biến dị của cá thể mà là cả một quy luật phát triển nòi giống, là đặc tính của loài cá này.


After the female eel of the previous generation turned into male eel, they would mate with the female eel of the next generation to maintain the race. Each year there is a series of eel eggs and every year there is a series of eel born. This will preserve the eel family.
Sau khi những con lươn cái của thế hệ chuyển thành lươn đực, chúng sẽ tiến hành giao phối với lươn cái của thế hệ sau để duy trì nòi giống. Mỗi năm đều có một loạt lươn cái đẻ trứng và mỗi năm đều có một loạt lươn cái ra đời. Làm như vậy mới có thể bảo tồn được nòi giống nhà lươn.


The sex change pattern of eels is very rare in other animals, although in some animals there is a change in sex, but it is an individual phenomenon.
Kiểu thay đổi giới tính của lươn rất ít gặp trong các loài động vật khác, mặc dù trong một số loài động vật cũng có sự thay đổi về giới tính nhưng đó chỉ là hiện tượng cá thể.

References: 10 thousand questions why? - Animals

Sort:  

you should learn how to use busy.org

vâng ạ, cháu cảm ơn chú! chú ơi, nếu cháu viết ở bên busy.org thì nó có lợi thế gì hơn so với bên này chú nhỉ?

busy.org will copy over to steemit.

Coin Marketplace

STEEM 0.24
TRX 0.06
JST 0.029
BTC 21767.75
ETH 1737.83
USDT 1.00
SBD 2.94