glowing ability of some fish species | Khả năng phát sáng của một số loài cá

in #animal4 years ago


There are a number of marine fish species, especially deep-sea fish, where light is very weak, which usually produces a bright light.
Có một số loài cá biển, đặc biệt là những loài cá sống ở trong biển sâu có ánh sáng tương đối yếu, thường sẽ phát ra ánh sáng chói lọi.


There is an Angler fish, its head has a "fishing rod", the previous "fishing rod" occasionally emits lightning bolts to seduce small fish.
Có một loài cá Angler, phần đầu của nó có một chiếc "cần câu", phần trước "cần câu" thỉnh thoảng phát ra tia chớp nhỏ li ti để dụ dỗ các con cá nhỏ.


The glowing organ is simply a tubular line located at the surface of the skin. There are some brightening organs outside the gland that surround the lightening cell layer and the pigmented cells. There are also relatively complex light-generating organs, above the membrane. The majority of the luminous organs of these fish are distributed on the sides of the body, hidden in the skin.
Cơ quan phát sáng đơn giản chỉ là một tuyến hình ống nằm ở bề mặt của da. Có một số cơ quan phát sáng lại ở ngoài tế bào tuyến bao quanh tầng tế bào phát sáng và tế bào sắc tố. Còn có cơ quan phát sáng cấu tạo tương đối phức tạp, phía trên cơ quan có màng che. Đại đa số cơ quan phát sáng của các loài cá này phân bố ở hai bên thân, giấu ở trong da.


But some species are distributed in the head or other places, such as the gleaming organ on the Angler fish.
Nhưng có một số loài lại phân bố ở phần đầu hoặc những nơi khác, như cơ quan phát sáng trên "cần câu" của cá Angler.


The gland of the luminous organ is able to produce a sticky fluid containing phosphorus. Under the effect of oxidation catalyst, oxidized phosphorus emits light. There are also many species of fish that have the ability to glow live in the body.
When the fish are subjected to mechanical or chemical stimulation, the muscles of the glowing organ that under the control of the nervous system begin to contract, filling up the phosphorus-containing substance or glowing bacteria. The oxidation emits a cold light (very weak heat).
Tế bào tuyến của cơ quan phát sáng có thể tiết ra một dịch dính chứa chất phốt pho. dưới tác dụng của chất xúc tác oxi hoá, phốt pho bị oxi hoá mà phát sáng. Ngoài ra còn có nhiều loài cá có vi khuẩn phát sáng sống trong cơ quan phát sáng.
Khi loài cá chịu sự kích thích của máy móc hoặc hoá học thì cơ thịt của cơ quan phát sáng dưới sự điều khiển của thần kinh mà bắt đầu co lại, dồn hết chất chứa photpho hoặc vi khuẩn phát sáng ra, vì tác dụng của oxi hoá mà phát một luồng ánh sáng lạnh (tỏa nhiệt cực yếu).


In the dark, glowing environment makes the fish easily identifiable, which is conducive to luring prey and defending the enemy.
trong môi trường tối, phát sáng làm cho loài cá dễ nhận ra đồng loại, lại có lợi cho việc dụ dỗ con mồi và phòng ngự kẻ địch.

References: 10 thousand questions why?
image source: google search

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.06
JST 0.029
BTC 21028.25
ETH 1620.75
USDT 1.00
SBD 2.88