🌺အေမွာင္ေပ်ာက္၍ အလင္းေရာက္ပါေစ🌺

in #all3 years ago

အေျခအေနတစ္ခုေႀကာင့္ …
မတုိက္ဆုိင္လုိ႕ လမ္းခြဲသြားႀကရင္
ဝမ္းနည္းစရာ မလုိသလုိ
ျပန္ျပီးလည္း မေမ်ွာ္လင့္ပါနဲ႔။

ေရစက္ရွိလုိ႔ ဆုံခဲ့ႀကျပီး
ကံကုန္ရင္ လမ္းခြဲႀကရမယ္ …
ကံမကုန္ေသးရင္
ျပန္ဆုံေတြ႕ျဖစ္ႀကမယ္။

ဘဝရဲ႕လွည့္ကြက္ေတြေအာက္မွာ
တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္
မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ေတြ႕ဆုံခဲ႕ႀကျပီး
ေမ်ွာ္လင့္မထားတဲ႔ ကံႀကမၼာမုန္တိုင္း
ဖန္တီးလာျပီဆိုရင္ ထင္မွတ္မထားတဲ႔
အေျခအေနေတြေႀကာင့္လည္း
တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္
ေဝးကြာသြားႀကရတာပါပဲ။

တစ္ကယ္တမ္းက်ေတာ့ …
ေရစက္ရွိလုိ႕ ဆုံတာထက္
တစ္ေယာက္ကုိ တစ္ေယာက္
ဝဋ္ေႀကြးဆပ္ဖို႕ ဆံုျဖစ္ခဲ႕ႀကတာပါ။

အနားမွ ထြက္ခြါသြားသူကုိ
ေက်းဇူးတင္လုိက္ပါ …
သူေႀကာင့္ ဝဋ္ဒုကၡမွ
လြတ္ကင္းသြားလုိ႔ပါ။

ဘဝဆုိတာ …?
ကိုယ္က ခ်စ္ေနျပန္ေတာ့လည္း
တစ္ဖက္သားက
မုန္းေနျပန္တတ္တယ္။

ကုိယ္က မုန္းေနျပန္ေတာ့လည္း
တစ္ဖက္သားက
ခ်စ္ေနျပန္တတ္တယ္။

ခ်စ္ျခင္းမုန္းျခင္းေတြေအာက္မွာ
သိပ္ျပီးေတာ့လည္း
လုိက္ခံစားမေနပါနဲ႕
ေတြ႕ႀကဆုံႀက ခဏေလးပါ။

ေနရတဲ႕အခ်ိန္ေလးမွာ
ကုိယ့္ေႀကာင့္လည္း
သူတစ္ပါး စိတ္မဆင္းရဲေစနဲ႕
သူတစ္ပါေႀကာင့္လည္း
ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ စိတ္ညစ္မခံပါနဲ႔။

ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ေအးခ်မ္းစြာေနရင္း
ဘဝလမ္းခရီးကုိ
အေကာင္းျမင္တတ္တဲ့ မ်က္လံုး
စာနာတတ္တဲ႕ ႏွလုံးသား
ကူညီတတ္တဲ႕ လက္တစ္စုံနဲ႕
ေလ်ွာက္လွမ္းႀကပါ။

အရွင္ဆႏၵာဓိက (ေရႊပါရမီေတာရ)

🌺အေမွာင္ေပ်ာက္၍ အလင္းေရာက္ပါေစ။🌺

FB_IMG_1516062272229.jpg

Sort:  

Congratulations @zawthu! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard Ranking update - A better rich list comparator
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Congratulations @zawthu! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

You got your First payout

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!

Do not miss the last announcement from @steemitboard!

Congratulations @zawthu! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

Click here to view your Board

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Coin Marketplace

STEEM 1.10
TRX 0.14
JST 0.133
BTC 57701.13
ETH 4146.60
SBD 6.87