7-Day Music Challenge: Your Top Albums - #7 Balls to the Wall

in albumchallenge •  10 months ago  (edited)

Originally, the last chapter was scheduled for another group. There have been written about it, so I had to use substitutes.

In high school was a lot of guys in the class of metal fans. Except me. My classmate lent me a tape and said let's hear it. Maybe I will like it. They were Accept and Balls to the Wall.

He was right. It hit me. I played it every day on your old tape recorder. Parents were crazy about it. And neighbors also.

To date, this is the only metal album I've ever listened to, and I still enjoy listening to it today. And when he plays it at home, the family is crazy.

Původně byla poslední kapitola plánovaná pro jinou skupinu. Bylo už zde o ní psáno, tak jsem musel použít náhradníky.

Na střední škole byla spousta kluků ve třídě metalovými fanoušky. Kromě mě. Spolužák mi půjčil kazetu a prý ať si to poslechnu. Třeba se mi to zalíbí. Byli to Accept a jejich Balls to the Wall.

Měl pravdu. Chytlo mě to. Točil jsem to denodenně na svém starém kazeťáku. Naši z toho šíleli. A sousedé také.

Do dneška je to jediná metalová deska, kterou jsem kdy poslouchal a ještě dnes si ji rád pustím. A když to doma jede, šílí z toho rodina.


Balls to the Wall

ballstothewall


The first track, Balls to the Wall, will show you that it will be a wild shoot.

Hned úvodní skladba Balls to the Wall dá vědět, že to bude pěkný nářez.London Leatherboys and Turn me on are my among the top three songs this album.

Skladby London Leatherboys a Turn me on patří do trojice mých nejoblíběnějších z desky.Last I introduce a song that is not on the album. My friend played in the restaurant from jubox Metal Heart. The song caught me with my guitar solo part of Bethoven's For Elizabeth. And it became my favorite song.

Jako poslední představuji skladbu, která není z uvedeného alba. Metal Heart mi pustil na pivečku z juboxu kamarád. Zaujala mě svým kytarovým sólem pasáže z Bethovenovy skladby Pro Elišku. A stala se mou nejoblíbenější skladbou skupiny.This is the conclusion of my 7-Day Music Challenge. While presenting myself as a lover of classical music, I listen to other genres. Here I was trying to make a cross section. And I enjoyed it a lot.

Thanks to all who read and listened to something.

To je závěr mé 7-Day Music Challenge. I když se prezentuji jako milovník klasické hudby, poslechnu si i jiné žánry. Tady jsem se snažil udělat nějaký průřez. A hodně mě to bavilo.

Díky všem, kteří si dokázali něco málo přečíst a poslechnout.


THE RULES

 • You need to pick your 7 all time favourite albums. Post one every day for seven days in a row.

 • One song (AT LEAST) from each album has to be in your playlist currently. Oh yeah, you also have to share this song with us through YouTube.

 • The Cover of the Album has to be the main theme of your post each day.

 • No need to explain why the specific album is a favourite of yours, but if you feel like it, PLEASE do!

 • Use #albumchallenge as a tag.

 • Last but not least, nominate a different steemian each day!

The person I would like to nominate today is @apple96.

The author of this challenge is @tkappa.

PRAVIDLA

 • Vyberte svých 7 nejoblíbenějších alb. Během sedmi dní napište každý den o jednom z nich článek.

 • Alespoň jednu písničku z alba musíte aktuálně poslouchat a musíte se o ni podělit s námi prostřednictvím YouTube.

 • Každý den musí být prvním obrázkem vašeho článku obálka daného alba.

 • Nemusíte vysvětlovat, proč dané album patří mezi vaše oblíbené, ale pokud chcete, tak jen do toho!

 • Použijte #albumchallenge jako tag.

 • V neposlední řadě nominujte dalšího Steemiťáka každý den!

Dnes nominuji @apple96.

Autorem této výzvy je @tkappa.


7-Day Music Challenge: Your Top Albums

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!