7-Day Music Challenge: Your Top Albums - #5 (Nejen) tichý hlas

in albumchallenge •  10 months ago  (edited)

With my music show I will now go into the domestic waters. And again I will change the genre. An ingenious composer and singer with a voice from God. The sibling duo Hana and Petr Ulrych. A lot of beautiful songs I've heard on many of their concerts.

Their first album, which came to my mind at the end of the seventies, was Nikola Šuhaj loupežník. I was a child, but I was interested. Followed by Bylinky, Tichý hlas, Příběh, Bílá místa and several mixes. Their albums on CD began to be issued later. Sometimes in the mid-1990s.

I have enough of their albums at home. Because I have to choose only one, I choose Hana Ulrychova - (nejen) tichý hlas to show their different works.

Se svým průřezem nyní zabrouzdám do domácích vod. A opět změním žánr. Geniální skladatel a zpěvačka s hlasem od Boha. Sourozenecké duo Hana a Petr Ulrychovi. Spoustu krásných písní s neskutečnými texty, které jsem slyšel na mnoha jejich koncertech.

První jejich deska, která se mi dostala do ruky, byla koncem sedmdesátých let Nikola Šuhaj loupežník. Byl jsem dítě, přesto mě dokázala oslovit. Následovaly Bylinky, Tichý hlas, Příběh, Bílá místa a několik mixů. Na CD se Ulrychovi dostali dost pozdě. Až někdy v polovině devadesátých let.

Desek mám doma dost. Protože musím vybrat jenom jednu, volím Hana Ulrychová - (nejen) tichý hlas, abych mohl představit různou jejich tvorbu.


Hana Ulrychová - (nejen) tichý hlas

(nejen)tichy-hlas.jpg


One of my very favorite is the song The maple mountain, originally from the album Tichý hlas. Hana Ulrychová here showing off her fantastic voice.

Jedna z mých srdcovek je píseň Javorová hora, původně z alba Tichý hlas. Hana Ulrychová zde předvádí svůj fantastický hlas.The Song of Eržika is from the album Nikola Šuhaj loupežník. It's a familiar song.

Píseň Eržika je z výše uvedené desky Nikola Šuhaj loupežní a patří k těm známějším.Petr Ulrych can also sing. Javory are another nice song.

Petr Ulrych umí také zpívat. Javory jsou další pěknou písničkou.Finally, I add the song Ideal that is not on this album. Because it belongs to my favorites, it must be here.

Na závěr přidám skladbu Ideál, která není na tomto albu. Protože patří k mým oblíbeným, musí tu být.Sometimes years ago, people sometimes sang ... (Petr Ulrych)

Kdysi před léty si lidi občas zazpívali ... (Petr Ulrych)


THE RULES

 • You need to pick your 7 all time favourite albums. Post one every day for seven days in a row.

 • One song (AT LEAST) from each album has to be in your playlist currently. Oh yeah, you also have to share this song with us through YouTube.

 • The Cover of the Album has to be the main theme of your post each day.

 • No need to explain why the specific album is a favourite of yours, but if you feel like it, PLEASE do!

 • Use #albumchallenge as a tag.

 • Last but not least, nominate a different steemian each day!

The person I would like to nominate today is @sabine-reichert.

The author of this challenge is @tkappa.

PRAVIDLA

 • Vyberte svých 7 nejoblíbenějších alb. Během sedmi dní napište každý den o jednom z nich článek.

 • Alespoň jednu písničku z alba musíte aktuálně poslouchat a musíte se o ni podělit s námi prostřednictvím YouTube.

 • Každý den musí být prvním obrázkem vašeho článku obálka daného alba.

 • Nemusíte vysvětlovat, proč dané album patří mezi vaše oblíbené, ale pokud chcete, tak jen do toho!

 • Použijte #albumchallenge jako tag.

 • V neposlední řadě nominujte dalšího Steemiťáka každý den!

Osoba, kterou dnes budu nominovat je @sabine-reichert.

Autorem této výzvy je @tkappa.


7-Day Music Challenge: Your Top Albums

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Your post was manually selected and voted for by @illuminati-inc (IINC) with support of @curie. About IINC: here. About Curie: here.