7-Day Music Challenge: Your Top Albums - #4 Barcelona

in albumchallenge •  10 months ago

I promised not to introduce classical music here. But I will make a small exception. The combination of two great artists, the combination of so many different genres. The Barcelona album, which was sung by Freddie Mercury and Montserrat Caballé, belongs to my top charts.

In the early nineties, my father bought a book store in a small privatization. When the goods were picked up there was a box full of tape recorders. During train journeys to school in Brno I gradually played on my walkmen. And then I listen only to this one.

Sliboval jsem, že zde nebudu představovat klasickou hudbu. Ale malou výjimku udělám. Spojení dvou skvělých umělců, spojení tolika rozličných žánrů. Album Barcelona, které nazpívali Freddie Mercury a Montserrat Caballé, patří v mém žebříčku k topu.

Otec počátkem devadesátých let vydražil v malé privatizaci prodejnu knih. A při přebírání zboží tam ležela krabice plná magnetofonových kazet. Během cest vlakem do školy v Brně jsem je postupně přehrával na svém walkmenu. A pak už točil jen tuto jedinou.


Barcelona

barcelona-album.jpg


The first song Barcelona was presented as a resynchronization at the opening ceremony of the 1992 Olympic Games in Spain. Freddie Mercury is released from the record, Montserrat Caballé sings live. I enjoyed these games. I'm still remembering the first golden throw of Jan Železný.

Úvodní skladba Barcelona byla předvedena jako resynchronizace v rámci zahajovacího ceremoniálu Olympijských her 1992 ve Španělsku. Freddie Mercury je puštěn ze záznamu, Montserrat Caballé zpíva živě. Na tyto hry mě to pěkně navnadilo. Ještě nyní si vybavuji první zlatý hod Jana Železného.Other songs are hard to choose. In those years, I've got the album so listened that I see it as one unit. So I choose the more action (if it can be written) The Fallen Priest ...

Z dalších skladeb se těžce vybírá. Za ty roky už mám album tak naposlouchané, že jej vnímám jako jeden celek. Tak volím akčnější (pokud se to tak dá napsat) The Fallen Priest ...... and the multi-genre The Golden Boy.

... a trošku mnohožánrovou The Golden Boy.I wish all nice and undisturbed listening.

Přeji všem pěkný a ničím nerušený poslech.


THE RULES

 • You need to pick your 7 all time favourite albums. Post one every day for seven days in a row.

 • One song (AT LEAST) from each album has to be in your playlist currently. Oh yeah, you also have to share this song with us through YouTube.

 • The Cover of the Album has to be the main theme of your post each day.

 • No need to explain why the specific album is a favourite of yours, but if you feel like it, PLEASE do!

 • Use #albumchallenge as a tag.

 • Last but not least, nominate a different steemian each day!

I admire his photographic art. I can not do it. I therefore nominate @softa from envy.

The author of this challenge is @tkappa.

PRAVIDLA

 • Vyberte svých 7 nejoblíbenějších alb. Během sedmi dní napište každý den o jednom z nich článek.

 • Alespoň jednu písničku z alba musíte aktuálně poslouchat a musíte se o ni podělit s námi prostřednictvím YouTube.

 • Každý den musí být prvním obrázkem vašeho článku obálka daného alba.

 • Nemusíte vysvětlovat, proč dané album patří mezi vaše oblíbené, ale pokud chcete, tak jen do toho!

 • Použijte #albumchallenge jako tag.

 • V neposlední řadě nominujte dalšího Steemiťáka každý den!

Obdivuji jeho um s fotoaparátem. Mě to tak nejde. Ze závisti proto nominuji @softa..

Autorem této výzvy je @tkappa.


7-Day Music Challenge: Your Top Albums

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

I love Montserrat. This great work with Freddie is amazing. I also often listen to them.

Congratulations @morous70! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes received

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @steemitboard:
SteemitBoard World Cup Contest - The results, the winners and the prizes

You can upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!