Head Coach's Drill #9 - FootBall Academy

in #agfacademylast year (edited)

How are you my friends. Hari ini saya kembali memostingkan video latihan tetang Head Coach's Drill #9 - FootBall Academy. Video ini saya buat untuk @agfacademy team. Terima kasih bagi yang sudah menonton video latihan saya. Dan terimakasih juga kepada @agfacademy and @oracle-d.
Coin Marketplace

STEEM 0.16
TRX 0.03
JST 0.026
BTC 13073.82
ETH 411.86
USDT 1.00
SBD 1.00