RE: My Actifit Report Card: tháng 10 26 2018

You are viewing a single comment's thread from:

My Actifit Report Card: tháng 10 26 2018

in actifit •  9 months ago 

Tuyệt vời anh ạ hehe :)) nhưng trên 5000 là dc upvote nếu đăng bài và dc token ạ . Dc top 10 thế giới thì dc đăng bài vs thưởng nhiều hơn ạ hihi . Chúc mừng anh hehe

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

hjhj uhm vào top thì phải hoạt động ghê lắm chắc mới vô top được. anh 5k mà thấy lâu ghê