My Actifit Report Card: tháng 10 26 2018

in actifit •  7 months ago 

Hello các bạn mình mới dùng ứng dụng actifit một ứng dụng đếm số bước đi chuyển trong ngày của bạn. Và bạn sẽ được trả thưởng nếu là người đứng top 10. Ứng dụng ra đời giúp cho những ai thích thể dục và muốn cải thiện sức khoẻ của bản thân. Mình cảm thấy rata thích và thấy nó rất tiềm năng. Hiện nay càng ngày càng nhiều người biết đến cà sử dụng nó. Không những tốt cho chính bạn mà bạn còn được nhận token từ Actifit nữa. Rất đáng để thử phải không nào.

5021
Aerobics
Height
1690 cm
Weight
52 kg
Body Fat
18 %
Waist
68 cm
Thighs
cm
Chest
81 cm

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Tuyệt vời anh ạ hehe :)) nhưng trên 5000 là dc upvote nếu đăng bài và dc token ạ . Dc top 10 thế giới thì dc đăng bài vs thưởng nhiều hơn ạ hihi . Chúc mừng anh hehe

·

hjhj uhm vào top thì phải hoạt động ghê lắm chắc mới vô top được. anh 5k mà thấy lâu ghê

Congratulations @thomhieu! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 800 comments. Your next target is to reach 900 comments.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard notifications improved

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!
You have accordingly been rewarded 12.5 AFIT tokens for your effort in reaching 5021 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received an 1.16% upvote via @actifit account.
Actifit reward structure has changed recently, and the new rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count and recent rewarded activity.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.
    To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT tokens, and post more.
    To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

rulersig2.jpg
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial