Daily Raport... [PL] o co chodzi z paleniem tokenów SPORTS / [EN] about burning SPORTS tokens.

in actifit •  4 months ago 
Zanim przejdę do relacji z wczorajszej aktywności fizycznej chciałbym w paru słowach odnieść się do nowej propozycji palenia tokenów SPORTS ogłoszonej dwa dni temu przez @sportstalksocial w poście Burn to Earn! New Way to Earn SPORTS For Burning.

EN Before I go to the report from yesterday's physical activity I would like to refer in a few words to the new proposal of burning SPORTS tokens announced two days ago by @sportstalksocial in the post Burn to Earn! New Way to Earn SPORTS For Burning.

DSC_1175.JPG

Palenie tokenów SPORTS / Burning SPORTS tokens

Od pewnego czasu można odnieść wrażenie, że SportsTalkSocial próbuje zaradzić dewaluacji ceny tokenu SPORTS, którego cena pikuje w dół wprost proporcjonalnie do wzrostu ilości tokenów na rynku. Nie od dziś wiadomo, że najlepszym sposobem ograniczenia spadku cen jest palenie tokenów, ale jak przekonać użytkowników do spalenia części swoich tokenów, które jakby nie było mają pewną wartość. Pierwszą z propozycji palenia tokenów było (i wciąż jest) przesyłanie tokenów SPORTS do @sportsvoter wraz ze wskazaniem w memo adresu postu, który za przesłane tokeny miał być podbity proporcjonalnym głosem od @sportsvoter.

EN For some time now, it seems that SportsTalkSocial is looking for remedy the devaluation of the SPORTS token price, the price goes down in direct proportion to the increase in the number of tokens on the market. It is not known from today that the best way to limit the fall of prices is to burn tokens, but how to convince users to burn parts of their tokens, which still has some certain value. The first of the proposals of tokens burning was (and still is) sending SPORTS tokens to @sportsvoter along with indicating in the memo the post address, which should be proportionaly upvoted by @sportsvoter.

Swego czasu robiłem wyliczenia jaki zysk jest dla użytkownika, który zamiast sprzedawać te tokeny przez S-E, wysyła je do spalenia przez konto @sportsvoter. Biorąc pod uwagę podział 50/50 to realny zysk użytkownika jest około 10% w stosunku do bezpośredniej sprzedaży tokenów SPORTS na giełdzie S-E. Większość polskich użytkowników, którzy korzystali z tej możliwości pamięta wkroczenie obrońców moralności z @ocdb, którzy zakwalifikowali to jako kupowanie głosów od bitbotów. Z racji, że jesteśmy dość zdyscyplinowaną społecznością na #polish z dnia na dzień proceder ten został zakończony. Z tego co widać po analizie aktywności konta @sportsvoter to jest ono wciąż regularnie używane do palenia tokenów SPORTS, ale prawdopodobnie ze względu na włączenie się tego konta w zwalczanie wielkich abuser'ów, te jego mniejsze grzeszki są wybaczane i teraz nikt nie flaguje postów użytkowników, którzy w ten sposób palą tokeny SPORTS.

EN Some time ego I made calculation how profitable it is for user to send tokens to be burned by @sportsvoter account, instead of selling these tokens on market. Considering the 50/50 split, the real profit of the user is about 10% compared to the direct sale of SPORTS tokens on the market. Most Polish users who used this feature remember well that @ocdb's morality defenders qualified it as buying votes from bit bots. Due to the fact that we are a fairly disciplined community on #polish this practice has ended immediately. As you can see from the analysis of activity of the @sportsvoter account it is still regularly used to burn SPORTS tokens, but probably due to the account's involvement in combating the great abusers, these smaller sins of the account are forgiven and now no one is downvoting posts of users who burn SPORTS tokens in such way.

Dwa dni temu zaproponowano inni sposób zachęty użytkowników do palenia tokenów SPORTS, użytkownicy wysyłają bezpośrednio tokeny SPORTS do @null gdzie są niszczone. Co 24 godziny wszystkie tokeny są zliczane przez SportsTalkSocial, a następnie dzienna nagroda, która wynosi 144 tysięcy tokenów SPORTS jest dzielona proporcjonalnie między wszystkich użytkowników, którzy przesłali tokeny do palenia. Czy można na tym zarobić, czy raczej się traci? Trudno odpowiedzieć jednoznacznie, gdyż wszystko zależy od łącznej sumy tokenów, które danego dnia zdecydują się spalić użytkownicy.

EN Two days ago, another way to encourage users to burn SPORTS tokens was proposed, in this case users are sending SPORTS tokens directly to @null where they are burned. Every 24 hours all sent tokens are counted by SportsTalkSocial and then a daily prize of 144,000 SPORTS tokens is divided proportionally between all users made such operation. Is it possible to earn money from it or is it rather lost? It is difficult to answer unequivocally, because it all depends on the total amount of tokens that users decide to burn on a given day.

Pierwszego dnia był prawdopodobnie wielki hype na palenie tokenów i spalono ich znacznie więcej niż wynosi dzienna nagroda o czym przekonał się @baro89, który wysłał do @null 1000 SPORTS, a część jaką otrzymał z nagrody dziennej wyniosła około 362 SPORTS, czyli w jego przypadku stracił 2/3 swoich tokenów. Następnego dnia również ja wysłałem testowo 2000 tokenów SPORTS do spalenia, a nagroda jaką otrzymałem wyniosła 4426 tokenów, czyli zarobiłem ponad dwukrotnie. Dowodzi to jednego, że będzie to loteria, gdyż nie będziemy w stanie przewidzieć, ile tokenów SPORTS użytkownicy zdecydują się spalić danego dnia. Jeżeli chodzi o mnie to nieregularnie będę palił niewielkie ilości tokenów, raczej nie z chęci zysku, tylko, żeby ograniczyć ich liczbę.

EN On the first day was probably a great hype for burning tokens and user sent them to @null much more than the daily prize is. I assume that from @baro89's expirience, who sent to @null 1000 SPORTS, and he recived back about 362 SPORTS tokens from daily pot, in his case he lost 2/3 of his tokens. The next day I made my test, so I sent 2000 SPORTS tokens to be burned, and I received back 4426 tokens from daily pot, so I duble number of my tokens. This proves one thing, if you consider it as a way to earn some tokens it will be a lottery, because we will not be able to predict how many SPORTS tokens users will decide to burn on a given day. As far as I am concerned, I will burn small amounts of tokens irregularly, not for profit, but to limit their number.

Można też w ten sposób obdarować drugą osobę, wpisując w memo przelewu [beneficiary=@username] i to na konto tamtej osoby zostanie wypłacona dzienna nagroda. No dobra bo rozpisałem się o tokenach SPORTS, ale myślę, że wielu użytkowników, którzy zastanawiali się co z tym robić będzie miało większą klarowność popartą pierwszymi doświadczeniami innych.

EN It is also possible to give a gift to another person by entering [beneficiary=@username] in the transfer memo and part of daily pot will be paid to that person's account. I wrote about SPORTS tokens, becouse I think that many users who were wondering what to do now with it will have it explained based on first experiences of others.

DSC_1176.JPG

Aktywność fizyczna / Physical activity

Jeżeli chodzi o moją aktywność fizyczną, to po dwóch dniach przerwy założyłem nowe buty do biegania, gdyż na pamiętnych zakupach też uszczknąłem coś dla siebie, i wyszedłem na lekki trening biegowy. Zaledwie w przeciągu ostatnich dwóch dni zrobiła się jesień, opadły niemal wszystkie liście, więc biegałem dziś po liściastym dywanie, modląc się w duchu, żeby gdzieś pod nimi nie było ukrytego żadnej gałęzi, czy wystającego korzenia o który mógłbym się potknąć.

EN As far as my physical activity is concerned, after a two-day break I put on new running shoes, because on memorable shopping I also bought something for myself not only for my wife, and I went out for a light running training. Just in the last two days, almost all the leaves had fallen, so I was running on a leafy carpet today, praying in spirit that there wouldn't be a branch or root sticking out that I could trip over.

screenshotwww.strava.com2019.11.0300_55_01.png

screenshotconnect.garmin.com2019.11.0300_53_05.png

Zastanawiam się nad odłożeniem na dwa-trzy miesiące obecnie realizowanego planu treningowego, nie zamierzam w ogóle przestać biegać, mam w planach regularne trening, ale bez spiny, pogoda jest coraz gorsza, dni coraz krótsze, a nie chciałbym szukać alternatywy na mechanicznych bieżniach. Decyzję podejmę w przyszłym tygodniu. Chodzi mi jeszcze po głowie basen, ale żeby to zrobić porządnie, czyli zacząć od kilku lekcji pływania, bo co prawda unoszę się na wodzie i przemieszczam w pożądanym kierunku, ale męczę się przy tym okropnie i trudno to nazwać pływaniem, dlatego się nad tym zastanawiam.

EN I'm thinking about postponing the current training plan for two or three months, I'm not going to stop running at all, I would have regular training plans in place, but without a spine, the weather is getting worse, the days are getting shorter and shorter, and I wouldn't like to look for an alternative on mechanical treadmills in gym. I will make a decision next week. I have also a swimming in my mind, but I want to do it properly, that means to start from a few swimming lessons, because I am floating on the water and moving in the desired direction, but I get tired of it terribly and it is hard to call it swimming, so I think about swimming class.

My 2019 stats: total distance 5341,77 km (+11,62 km)

SportDistanceDifference
Walking2240,93 km(+ 5,18 km)
Cycling2275,30 km
Running773,86 km(+ 6,44 km)
Rowing30,72 km
Elliptical20,96 km

Current Actifit User Rank:
55.00 (+1.01)
Current AFIT Balance:
72765,057
Current AFITX Balance:
10,1

Don't stop me now! Keep going!14269
Jogging, Running, Walking

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Na razie opłaca się wysyłać.
Idea spalania tokenów bardzo mi się podoba, bo przy takiej ilości tokenów (idącej w miliony, czy nawet setki milionów sztuk), realnie patrząc, nie ma szans, by coin uzyskał dobrą cenę.
Dzięki za info w temacie sportsvoter'a, bo nie śledziłem tego tematu ostatnio, a to też świetny sposób na spalanie tokenów.
!DERANGED

Dzisiaj się udało zyskać, więc w sumie jestem na plusie

Posted using Partiko Android

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have accordingly been rewarded 71.0025 AFIT tokens for your effort in reaching 14269 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received an 1.26% upvote via @actifit account.
Actifit rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count and recent rewarded activity.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is now a Steem Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Vote for Actifit as a Witness
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial

@tipu curate

Upvoted 👌 (Mana: 10/15)

deranged You just received DERANGED @browery Keep up the great work, view all your tokens at steem-engine.com

Hello @browery, thank you for sharing this creative work! We just stopped by to say that you've been upvoted by the @creativecrypto magazine. The Creative Crypto is all about art on the blockchain and learning from creatives like you. Looking forward to crossing paths again soon. Steem on!