BeActive in Auntumn #12 - Cycling - 23,8 km [EN/PL]

in actifit •  5 months ago

[EN] Today, I was riding a mountain bike for change, as you probably remember some time ago, I pledged that I would ride a mountain bike from time to time, not only on the road bike. Today's ride made me tired, but over 75% of the route was on dirt roads and off-road, and I like it the most when it comes to mountain biking, because this bike was designed for that.

[PL] Dziś dla odmiany jazda na rowerze górskim, jak zapewne pamiętacie jakiś czas temu zobowiązałem się, że będę również jeździł na rowerze górskim, a nie tylko na szosówce. Dzisiejsza jazda trochę mnie zmęczyła, ale ponad 75% trasy było po drogach gruntowych i bezdrożach, a to mi się podoba najbardziej jeśli chodzi o jazdę rowerem górskim, bo przecież do tego został skonstruowany.

1018-3.jpg

[EN] Today's ride was a sightseeing expedition, as I had never traveled along these roads before, most of them where between fields, I liked the most road which was on the edge of the forest, a gentle downhill, but I had to be careful all the time because the road was narrow and very uneven.

[PL] Dzisiejsza jazda była również wyprawą krajoznawczą, gdyż nigdy wcześniej nie jeździłem po tych drogach, najbardziej podobał mi się odcinek na skraju lasu, delikatny zjazd, ale trzeba było uważać cały czas, gdyż droga była wąska i bardzo nierówna.

1018-1.jpg

1018-2.jpg

[EN] Just like in this case, I happened to ride on the pavement several times. In the pictures above there is a road leading to the La Bon Vouloir Chapel in Havre, once I presented the history of this place. Trees that are visible here are pruned every year, then it grows back in all its glory, as seen in these pictures, branches will be cut again in a few months. Then I will come back and perpetuate it in the photograph.

[PL] Tak jak w tym przypadku parę razy zdarzyło mi się jechać po bruku. Na powyższych zdjęciach jest droga prowadząca do Kaplicy La Bon Vouloir w Havre, kiedyś już przedstawiałem historię tego miejsca. Widoczne tu drzewa mają co roku przycinane wszystkie gałęzie, które odrastają w całej krasie, jak to widać na tych zdjęciach, za parę miesięcy gałęzie znowu będą obcięte. Wtedy tam wrócę i uwiecznię to na fotografii.

1018-4.jpg

1018-5.jpg

[EN] The rural areas on which I rode have a special charm on the one hand natural beauty and trees that remind me of the Polish village, where I spent many wonderful moments in my youth, on the other hand a large number of animals, here only calf, but along the way I passed many grazing horses, it is always a beautiful view.

[PL] Wiejskie tereny po których jeździłem mają szczególny urok z jednej strony naturalne piękno i drzewa, które przypominają mi polską wieś, gdzie spędziłem wiele cudownych chwil w młodości, a z drugiej strony duża liczba zwierząt, tu tylko cielak, ale po drodze mijałem też wiele pasących się koni, to zawsze piękny widok.

1018-6.jpg

1018-7.jpg

[EN] At the end of this long private avenue is a private palace, unfortunately the road is closed and you can not drive closer.

[PL] Na końcu tej długiej prywatnej alei jest prywatny pałacyk, niestety droga jest zamknięta i nie można podjechać bliżej.

1018-8.jpg

[EN] At the end, I left what I liked the most, one of the few narrow paths on which I went today, generally need to know where there are such paths, because they are usually known only to the local population.

[PL] Na koniec zostawiłem to co najbardziej przypadło mi do gustu, jedna z kilku wąskich ścieżek, po których dziś jechałem, generalnie trzeba wiedzieć gdzie są takie ścieżki, bo są one zazwyczaj znane tylko dla lokalnej ludności.

1018-9.jpg

Some statistics and map of today's ride.

1.JPG


2.JPG


3.JPG


If you want see my ride on STRAVA and 3D video from RELIVE here you go!


U5dsEKSQWpJ1QgNjeyqgopxzq4ppN8c_1680x8400.png

Link the challenge


Stay motivated with and be part of the @actifit community now!


Have fun and enjoy your movement!12276
Cycling

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

You got a 50% upvote from @steemactivities


steemactivities-banner.png

Congratulations! Your high quality cycling content caught our attention and earned you a reward, in the form of an upvote and resteem. Keep the pedals spinning, fellow cyclist. Your article now has a chance to get curated and featured under the weekly round-up of our Cyclefeed blog. Thank you for using #cyclefeedLearn more about our cycling project on Steemit by clicking on the banner above and join our community on Discord.

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!
You have accordingly been rewarded 64.875 AFIT tokens for your effort in reaching 12276 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received an 6.79% upvote via @actifit account.
Actifit reward structure has changed recently, and the new rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count and recent rewarded activity.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.
    To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT tokens, and post more.
    To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

rulersig2.jpg
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial

Happy to read your activities. You are proving yourself a valuable member of actifit team. Good efforts you have out in your activity count. Keep it up...

Beautiful Bike!!!