My Actifit Report Card: September 16 2018

in #actifit2 years ago

Ngày hôm nay vẫn đi bộ bình thường ở nơi làm việc. Khoảng cách không dài như đi khá nhiều. Tuy nhiên vẫn ít hơn hôm qua.
Nếu đủ 5000+ bước thì post lên sẽ được nhận upvote và nhận số actifit Token tương ứng.

5410
Daily Activity,Walking
Height
175 cm
Weight
66 kg
Body Fat
%
Waist
cm
Thighs
cm
Chest
cm

Sort:  
UpvoteBank
Your upvote bank
__2.jpgThis post have been upvoted by the @UpvoteBank service. Want to know more and receive "free" upvotes click here

Congratulations @adam.tran,
Your post "My Actifit Report Card: September 16 2018" hast just been Resteemed !!! 😻🙃😻
You have earned this service just by following me..


😉😄😉 Best regards, free resteeme. @tow-heed😄😻😄

em còn chưa dùng cái này, tải về máy rồi mà chưa dùng :(

A dùng thử xem ntn. Nchung cũng muốn dùng ủng hộ để nó thành công và sau này token của nó có giá trị

Posted using Partiko iOS

Congrats! You just reached level 2 milestone via using Actifit fitness tracker and provided Proof of Activity!
You accordingly gained 20 Actifit tokens for attaining 5410 tracked activity!
You also received an 0.60% upvote via @actifit account.

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.03
JST 0.022
BTC 17717.91
ETH 538.32
SBD 1.19