RE: Actifit đồng hành cùng ngày đi làm sml

You are viewing a single comment's thread from:

Actifit đồng hành cùng ngày đi làm sml

in actiffit •  11 months ago  (edited)

hjhj anh cũng tải về nhưng ngày được co 2k thôi ak. em đi được nhiều đó. đứng top và được vote hả

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Trên 5k là dc vote anh ạ . 5k chạy khoảng 1 h thôi anh . Hôm qua thiếu 1 tí là đứng top thế giới ạ

hjhj anh dung ca tuan nhung chưa dăng phát nào

mà anh thấy nó chả công token mấy

Có mà anh nhưng anh liên kết tk steem chưa ạ