Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Trên 5k là dc vote anh ạ . 5k chạy khoảng 1 h thôi anh . Hôm qua thiếu 1 tí là đứng top thế giới ạ

·

hjhj anh dung ca tuan nhung chưa dăng phát nào

·

mà anh thấy nó chả công token mấy

·
·

Có mà anh nhưng anh liên kết tk steem chưa ạ